Veritas NetBackup Workshop

    Mindware
    Alrabwah, Fatimah Alzahra Street, Bldg. 6601
    P.O. Box 10586 Riyadh 11334, KSA

    Tel. + 966 1 215 3126
    KSA_Sales@mindware.net